Số lượng lẻ dưới 10 áo theo loại vải và màu sắc (áo cổ tròn):

* Vải TC 4 chiều:

- Màu Trắng: 90k/áo

- Màu Trung Nhạt: 95k/áo

- Màu Đậm: 100k/áo

* Vải PE 4 chiều:

- Trắng: 80k/áo

- Màu Trung Nhạt: 85k/áo

- Màu Đậm 90k/áo

* BẢNG BÁO GIÁ ÁO THUN TRƠN THEO SỐ LƯỢNG - AOTHUNHAPPY.COM

 

* BẢNG BÁO GIÁ ÁO THUN IN THEO SỐ LƯỢNG - AOTHUNHAPPY.COM